۱‑لنجي قصه

خۉدای دنیانې یاراتدې

۱اوّلدا خۉدای آسمانې و یري یاراتدې. ۲دنیا شکلسيز و بوْشتې. غاراݩقېلېق سۉوېݩ اۆستيني بۆرایوْرتې. سۉوېݩ یۆزينده خۉدایېݩ رۉحې اۉچېپ سۉولارېݩ اۆستينده گزیوْرتې.

۳خۉدای :  ”یاختېلېق بوْلسېن!“ ديیدي. یاختېلېق بوْلدې. ۴خۉدای یاختېلېغېݩ یاغشېلېغېنې گؤريپ، اوْنې غاراݩقېلېقدان آیردې. ۵خۉدای یاختېلېغې ’گۆنديز‘، غاراݩقېلېغې بوْلسا ’گيجه‘ ديیيپ آت غوْیدې. شؤديپ، گيجه اؤتيپ، داݩ آتدې. بۉ بيرينجي گۆنتي.

۶خۉدای :  ”سۉولارېݩ آرالېغېندا فلک بوْلسېن و اوْل سۉوې سۉودان آیرسېن!“ ديیدي. ۷شؤديپ، خۉدای فلک یاراتدې. اوْل فلگيݩ آستېنداقې سۉوې یوْقارسېنداقې سۉودان بؤليپ آیردې. ۸خۉدای فلگي ’آسمان‘ ديیيپ آت غوْیدې. شؤديپ، گيجه اؤتيپ، داݩ آتدې. بۉ ايکينجي گۆنتي.

۹خۉدای :  ”آسمانېݩ آستېنداقې سۉولار بير یره جمعلانسين و غۉرې بللي بوْلسېن!“ ديیدي. بۉ شۉرقم-هم بوْلدې. ۱۰خۉدای غۉرې یري ’یر‘ ديیيپ آت غوْیدې. بير یره جمعلانان سۉولارې بوْلسا ’دریا‘ ديیيپ آت غوْیدې. خۉدای مۉنېݩ یاغشېلېغېنې گؤردي. ۱۱سوْݩ خۉدای :  ”یرده هر تۆرلي اوْتلار عمله گلسين. تخم بریوْن هر تۆرلي اوْتلار و تخمې میواسينيݩ ايچينده بوْلان هر تۆرلي میوالي درختلار یردن گؤگارسين.“ ديیدي. بۉ شۉرقم-هم بوْلدې. ۱۲شؤديپ، تخم بریوْن هر تۆرلي اوْتلار و تخمې میواسينيݩ ايچينده بوْلان هر تۆرلي میوالي درختلار یاراتدې. خۉدای مۉنېݩ یاغشېلېغېنې گؤردي. ۱۳شؤديپ، گيجه اؤتيپ، داݩ آتدې. بۉ اۆچۆنجي گۆنتي.

۱۴خۉدای :  ”گۆنديزي گيجادن آیرماق اۆچين آسمانېݩ فلگينده یاختېلېقلار بوْلسېن. غوْی، اوْلار وقتلارې، گۆنلري و یېللارې گؤرکازسين. ۱۵یاختېلېقلار آسمانېݩ فلگينده بوْلېپ، یر یۆزينه یاختېلېق برسينلر!“ ديیدي. بۉ شۉرقم-هم بوْلدې. ۱۶شؤديپ، خۉدای ايکي سانې کتته شمع-چراغې—گۆنديزه حاکم بوْلماق اۆچين کتته شمع-چراغې، گيجأ حاکم بوْلماق اۆچين کيژژيک شمع-چراغې، هم یېلدېزلارې یاراتدې. ۱۷‏–۱۸یريݩ یۆزينه یاختېلېق برمک اۆچين، گۆنديز بيلان گيجأ حاکم بوْلماق و یاختېلېغې غاراݩقېلېقدان اۆچين، خۉدای اوْلارې آسماندا یرلاشديردي. اوْل مۉنېݩ یاغشېلېغېنې گؤردي. ۱۹شؤديپ، گيجه اؤتيپ، داݩ آتدې. بۉ تؤردينجي گۆنتي.

۲۰خۉدای :  ”غوْی، سۉو جانلې-جاندارلاردان دوْلېپ-داشسېن و غۉشلار هم یردن یوْقاردا آسمانېݩ فلگينده اۉچسېنلار“ ديیدي. ۲۱شؤديپ، خۉدای دریادا کتته بالېقلارې، سۉودا یۆزیوْن تۆرلي سۉو جاندارلارېنې و تۆرلي غۉشلارې یاراتدې. اوْل مۉنېݩ یاغشېلېغېنې گؤردي. ۲۲خۉدای :  ”دریاداقې همه حیوانلار کؤپاليݩ، دریالارې دوْلدېرېݩ، و یر یۆزيندأکي غۉشلار کؤپاليݩ“ ديیيپ، اوْلارا پاتا بردي. ۲۳شؤديپ، گيجه اؤتيپ، داݩ آتدې. بۉ بأشينجي گۆنتي.

۲۴خۉدای :  ”هر رقم جانلې-جاندارلار :  ماللار، خزندالار، وحشي حیوانلار یردن یارادېلسېن“ ديیدي. بۉ شۉرقم-هم بوْلدې. ۲۵خۉدای یر یۆزينده تۆرلي وحشي حیوانلارې، ماللارې هم خزندالارې یاراتدې. اوْل مۉنېݩ یاغشېلېغېنې گؤردي.

۲۶اوْننان سوْݩ خۉدای :  ”ايندي اؤز کشبيميزده، اؤزيميزه مݩزاش انسانې یارادالې. غوْی، اوْلار دریاداقې بالېقلارېݩ، آسمانداقې غۉشلارېݩ، همه یر یۆزيندأکي ماللارېݩ، وحشي حیوانلارېݩ* و همه خزندالارېݩ اۆستيننن حکم سۆرسينلر!“ ديیدي.

۲۷شؤديپ، خۉدای اؤز کشبينده انسانې یاراتدې،

هاوا، خۉدای اوْنې اؤز کشبينده یاراتدې،

اوْلارې ارکاک و عیال اديپ یاراتدې.