۱۱-نجې قصه

اِشعیا پیغمبر بير غۉل عذاب چکار ديییوْر

۱بيزيݩ خبرېمېزا کيم اېناندې؟

اربابېݩ گۆیچ-قدرتې کيمه عیان بوْلدې؟

۲اوْل اربابېݩ اؤݩينده نأزيک مایسا یانې،

غۉرې یردأکي دامار یانې اؤسدي؛

بيزيݩ اوْݩا گؤزلأريميز یانې،

اوْندا نه شکل، نه صۉرت بارتې،

ديلاگلريميز یانې کشب یوْقتې.

۳اوْل حساب اديلمادي، انسانلار اوْنې رد اتدي،

اوْل دردي، کسلليگي بيلیوْن انسانتې؛

انسانلار اوْننان یۆزلريني اؤوۆرديلر،

اوْل حساب اديلمادي،

هيچ زاتچا-هم گؤرماديک اوْنې بيز.

۴اوْل بيزيݩ کسلليگيميزي اؤز اۆستينه یۆکلادي،

بيزيݩ دردلريميزي چکدي؛

بيز بوْلسا اوْل خۉدای طرفېننان جزالاندېرېلېپ،

اۉرېلېپ درد چکاندير ديیيپ فکر اتديک.

۵اما اوْنېݩ بدني بيزيݩ خطالارېمېز اۆچين دشيلدي،

بيزيݩ گنالارېمېز اۆچين اۉرېلېپ ینجيلدي،

ساغلېغېمېز اۆچين اوْنېݩ باشېنا جزا گلدي،

اوْنېݩ یارالارې آرقالې بيز شفا تاپدېق.

۶همأميز عیني غوْیۉن یانې آزاشدېق؛

اؤز یوْلېمېز بيلان گيتديک هر هایسېمېز،

ارباب همأميزيݩ گنامېزې اوْݩا یۆکلادي.

۷اوْݩا ستم اديلدي، اوْل درد چکدي،

اما شوْندا-هم آغزېنې آچمادې.

سوْیېلمانا أکيديليپ باریوْن غۉزې یانې،

یۆݩ غېرقیوْنېݩ اؤݩيندأکي سسسيز غوْیۉن یانې،

هيچ آغزېنې آچمادې اوْل.

۸اوْل ستم، عدالتسېزلېق بيلان أکيديلدي.

اوْنېݩ نسلي حقدا کيم آیدېپ بيلجک؟

اوْل ديريلر دیارېننان محرۉم اديلدي،

مردميميݩ خطاسې اۆچين ضربه اوْݩا دگدي.

۹اوْنېݩ قبرې یامانلار بيلان بوْلدې.

اوْل بای انسانېݩ یانېندا جایلاندې،

اوْل هيچ هيلي ستم اتمأنتي،

آغزېننان یالان سؤزلر چېقمانتې.

۱۰اما اوْنېݩ غېنالماسې،

درد چکماسي اربابېݩ ايسلاگيتي.

اوْنېݩ جانې گناه قربانلېغې اديلسه،

اوْل نسليني گؤرار، اوْنېݩ عمري اۉزار؛

اربابېݩ ايسلاگي اوْل آرقالې عمله آشار.

۱۱جانېنېݩ چکان جبر-جفالارېنېݩ

هؤزيريني گؤريپ، اوْل قناعتلانار.

اؤز بيليشينه وره،

منيݩ دوْغرې غۉلېم کؤپلري آقلار،

اؤز اۆستينه آلار اوْلارېݩ گناسېنې.

۱۲شوْنېݩ اۆچين من اوْݩا

کتته انسانلارېݩ آراسېننان پای برارين؛

تاراجدا آلېنان مالې گۆیچليلر بيلان پایلاشار اوْل،

چۆنکي جانېنې قربان اتدي اوْل،

خطالېلار بيلان بير حساب اديلدي؛

اوْل کؤپلريݩ گناسېنې اؤز اۆستينه آلدې،

اوْلارېݩ خطالارېنېݩ اؤتيلمگيني ديلادي.