۱۳‑لنجي قصه

عيسی مسيحيݩ سۉوېݩ تعمید آلماسې

۱شوْل گۆنلرده یحیی چۆمديريجي گليپ، یهۉدیه ولایتېنېݩ چؤلينده تبليغ اتمأنه باشلادې. ۲اوْل :  ”تۉبه اديݩ، سببي آسمانېݩ شالېغې غوْلایلادې“ ديییوْرتې. ۳*مانا، اِشعیا پیغمبريݩ اوْل حقېندا :  ”چؤلده بير سس غېغېریوْر :  ’اربابا یوْل تیارلاݩ! اوْنېݩ یوْللارېنې انداگانلاݩ!‘ ديییوْر“ ديیيپ آیدان شوْل آدمې یحیادېر. ۴یحیانېݩ دۆیه یۆݩيننن کؤیناگي، بيلينده غایېشدان غۉشاغې بارتې. اوْنېݩ داماغې چکيرتگه بيلان میدان بالېتې. ۵همه اۉرشليميݩ، یهۉدیانېݩ و اُردن دریانېݩ داش-تؤواراگينيݩ همه مردمي اوْنېݩ یانېنا گلیوْرتې. ۶اوْلار گنالارې اۆچين تۉبه اديپ، یحیی طرفېننان اُردن دریاسېندا چۆمديريلیوْرتېلار.

۷یحیی فريسيلريݩ و صَدۉقيلريݩ کؤپرأگينيݩ سۉوا چۆمديريلمک اۆچين اؤز یانېنا گلیوْنلېقلارېنې گؤرانده، اوْلارا شۉرقم ديیدي :  ”ای، یېلانلار نسلي! کيم سيزلره گلجک غضبدان غاچمانا خبر بردي؟ ۸مۉننان سوْݩ ادان تۉباݩېزا وره مناسب میوه بريݩ. ۹اؤز-اؤزيݩيزه :  ’بيزيݩ آتامېز ابراهیمدېر‘ ديیيپ اوْیلاماݩ. من سيزه شۉنې آیدایېن :  خۉدای ابراهیم اۆچين شۉ داشلاردان هم فرزند یارادېپ بيلیوْندېر! ۱۰مانا، پالتا درختلارېݩ دۆیبينده یاتېر :  یاغشې میوه برمیوْن هر بير درخت چاپېلېپ، اوْدا تاشلانار. ۱۱تۉبه ادانليگيݩيزيݩ نشانې حکمينده من سيزي سۉوا چۆمديریوْرېن، اما مننن سوْݩ گلجک مننن حاص گۆیچليدير. من اوْنېݩ کؤوۆشلريني گؤتارمأنه-هم مناسب دألديرين. اوْل سيزي مقدس رۉحا هم اوْدا چۆمديرار. ۱۲اوْنېݩ خرمن سوْوۉریوْن چهارشاخې اليندادير. اوْل خرمن یريني سۆپۆريپ، بۉغدایېنې انبرا اۆیشۆرار، سامانې بوْلسا اؤچمز اوْتدا یاقار“.

عيسی سۉوا چۆمديريلیوْر

(

۱۳اوْننان سوْݩ عيسی یحیی طرفېننان سۉوا چۆمديريلمک اۆچين جليلادن اُردنا، اوْنېݩ یانېنا گلدي. ۱۴اما یحیی اوْنې دۉزۉرېپ :  ”سن مني سۉوا چۆمديرماليسيݩ، اما سنيݩ اؤزيݩ منيݩ یانېما گلیوْرسېݩمې؟“ ديیدي. ۱۵عيسی اوْݩا :  ”غوْی، شيپيلأ شۉرقم بوْلسېن، سببي بيزه خۉدایېݩ ايسلاگيني برجای اتمک یاراشیوْندېر“ ديیيپ جواب بردي. سوْݩ عيسانېݩ گپلريني قبۉل اتدي. ۱۶عيسی سۉوا چۆمديريليپ چېقان بادېنا آسمان آچېلدې. اوْل خۉدایېݩ رۉحېنېݩ کبۉتري مݩزأپ اؤز اۆستينه غوْنېپ گلیوْنېنې گؤردي. ۱۷شوْل وقت آسماننان :  ”بۉ منيݩ یاغشې گؤریوْن اوْغلېمدېر، من اوْننان کؤپ راضېدېرېن“ ديیان سس گلدي.۲۹ارتاسي گۆني یحیی اؤز یانېنا گلیوْن عيسانې گؤريپ، شۉرقم ديیدي :  ”مانا، دنیانې گنادان پأکلایوْن خۉدایېݩ غۉزۉسې! ۳۰سيزه :  ’مننن سوْݩ بيري گلار، اوْل مننن کتتادير، سببي اوْل مننن هم اوّل بارتې‘ ديیيپ آیدان کيشيم شۉدېر. ۳۱اوّلدا من هم اوْنېݩ کيمليگيني تانېمیوْرتېم. اما من اوْنې اسرائیل مردمينه تانېتدېرماق اۆچين، انسانلارې سۉوا چۆمديرمأنه گلديم“.

۳۲یحیی ینه شاهدلېق بريپ، شۉرقم ديیدي :  ”من مقدس رۉحېݩ آسماننان کبۉتر یانې اينيپ، اوْنېݩ اۆستينه غالانېنې گؤرديم. ۳۳شوْل وقت من اوْنېݩ کيمليگيني تانېمیوْرتېم، اما مردمي سۉوا چۆمديرمک اۆچين مني ايبران :  ’مقدس رۉحېݩ کيميݩ اۆستينه گليپ غالانېنې گؤرسأݩ، انسانلارې مقدس رۉحا چۆمديرجک شوْلدېر‘ ديیدي. ۳۴من مۉنې گؤرديم و اوْنېݩ خۉدایېݩ اوْغلېلېغېنا شاهدلېق بریوْرېن“.