۱۵‑لنجي قصه

عيسی مسيح طۉفانې یݩدي

۳۵شوْل گۆن آغشامارا عيسی شاگردلرينه :  ”دریانېݩ اوْل طرفېنا اؤتاليݩ“ ديیدي. ۳۶عيسانېݩ شاگردلري شوْل یرده جمعیتي غوْیېپ، عيسانې اوْتۉران غایېغېندا اؤزلري بيلان آلېپ گيتديلر. اوْلارېݩ یانېندا باشغا غایېقلار هم بارتې. ۳۷شوْل وقت گۆیچلي طۉفان تۉرېپ، توْلقۉنلار غایېغا دگدي. غایېق سۉودان دوْلېپ باشلادې. ۳۸عيسی بوْلسا غایېغېݩ اېزقې طرفېندا بير یاستېغې یاستانېپ، اۉخۉلاپ یاتېرتې. شاگردلر اوْنې اوْیادېپ :  ”استاد، بيز هلاک بوْلیوْرېس! بۉ سنيݩ پرواݩدا-هم دألمي؟“ ديیديلر. ۳۹عيسی تۉرېپ، شمالې ملامت اتدي. اوْل دریا :  ”ايمسيم بوْل! بس ات!“ ديیدي. شوْندا شمال یاتدې و دریادا تۆم ايمسيمليک بوْلدې. ۴۰عيسی شاگردلرينه :  ”نأمه اۆچين قوْرقیوْرسېݩېز؟ بوْلماسا حالا-هم اېنانېݩېز یوْقمې؟“ ديیدي. ۴۱اوْلار غاتې قوْرقېشېپ، بيري-بيرلرينه :  ”بۉ کيمکأ؟ اوْنېݩ سؤزينه حتّیٰ شمال-هم، دریا-هم غۉلاق آسیوْر!“ ديیشديلر.