۱۶‑لنجي قصه

عيسی مسيح جن لشکري بير آدمېݩ ايچيننن چېقاردې

۱ عيسی بيلان شاگردلري دریانېݩ اوْل غېراسېنداقې گراسالېلارېݩ* یۉردينه گلديلر. ۲عيسی غایېقدان دۆشانده، اوْݩا قبرستانلېقدان گلیوْن بير آدم دۉشدې. بۉ آدمې ارواح-جن ايیالأپتي. ۳اوْل قبرلارېݩ آراسېندا یاشایوْرتې. ايندي اوْنې هيچ کيم حتّیٰ زنجيرلأپ هم ساقلاپ بيلمیوْرتې. ۴اوْنېݩ ال-آیاقلارېنې کأن ساپار زنجيرلاسالر-هم، غانداللاسالار-هم، اوْل زنجيرلري اؤزيپ، غانداللارې بؤلاک-بؤلاک ادیوْرتې. هيچ کيم اوْنې یوْلا گتيريپ بيلمزتي. ۵اوْل گيجه-گۆنديز قبرلاردا، داغلاردا دۉرمان غېغېرېپ، اؤزيني داش بيلان یارالار یؤريرتي.

۶اوْل عيسانې اۉزاقدان گؤريپ، چاپالاپ گلدي-هم، اوْنېݩ اؤݩينده تعظیم اتدي. ۷باتلې سس بيلان غېغېرېپ :  ”ای، عيسی! ای، کتته خۉدایېݩ اوْغلې، منيݩ بيلان نأمه ايشيݩ بار؟ یالباریوْن، خۉدایا قسم بریوْرېن :  مني غېناما!“ ديیدي. ۸سببي عيسی اوْݩا :  ”ای، ارواح-جن، بۉ آدمنان چېق“ ديیيپتي. ۹اوْننان سوْݩ عيسی ارواح-جننان :  ”آدېݩ نأمه؟“ ديیيپ سوْرادې. اوْل هم :  ”آدېم لِژیۉن (لشکر)*، چۆنکي بيز کؤپليکديريس“ ديیيپ جواب بردي. ۱۰اؤزلريني بۉ مسکن تۉتان یردن چېقارېپ غوْیبرمزليگي اۆچين، اوْلار عيسی کؤپ یالباردېلار. ۱۱شوْل یردأکي داغېݩ آشاغېندا اۉللاقان بير دوْݩۉز سۆرۆسي اوْتلاپ یؤرتي. ۱۲ارواح-جنلار عيسی یالبارېپ :  ”بيزي شوْل دوْݩۉزلارېݩ آراسېنا غوْیبر، اوْلارېݩ ايچينه گيرالي“ ديیديلر. ۱۳عيسی اوْلارا اجازه بردي. ارواح-جنلار چېقېپ، دوْݩۉزلارېݩ ايچينه گيرديلر. ايکي مۆݩه غوْلای دوْݩۉزتې. شوْندا بۉ سۆري اؤزلريني آشاق تاشلاپ، دریادا پېتراشېپ غرق بوْلدې. ۱۴دوْݩۉزلارېݩ چوْپانلارې بوْلسا غاچېپ گيديپ، شهرلردير اوْبالارا بۉ واقعنې خبر برديلر. جمعیت نأمه بوْلانېنې گؤرمأنه گلدي. ۱۵اوْلار عيسانېݩ یانېنا گلانلرينده، لِژیۉن (لشکر) ارواح-جن ايیالأن آدمېݩ ايندي اگينباش گيیيپ اوْتۉرانېنې، عقلېنېݩ هم یرينداليگيني گؤريپ قوْرقدېلار. ۱۶واقعنې گؤرانلر ارواح-جن ايیالأن آدما و دوْݩۉزلارا نأمه بوْلانلېغې حقېندا مردمه گۆررۆݩ برديلر. ۱۷اوْننان سوْݩ مردم اؤزلرينيݩ یۉرديننن گيتمگي اۆچين، عيسی یالبارمانا باشلادې. ۱۸عيسی غایېغا منانده، ارواح-جننان آزاد اديلان آدم عيسادان اؤزي بيلان گيتمأنه اجازه سوْراپ یالباردې. ۱۹اما عيسی مۉݩا اجازه برمادي. اوْݩا :  ”اۆیيݩه، اؤزيݩکيلريݩ آراسېنا گيت. اربابېݩ سنيݩ اۆچين نأمالر ادانليگيني، ساݩا نأهيلي رحم-شفقت گؤرکازانليگيني اوْلارا گۆررۆݩ بر“ ديیدي. ۲۰اوْل هم گيديپ، عيسانېݩ اؤزينه ادان یاغشېلېغېنېݩ بارېنې دِکاپۉليسدا* جار اتمأنه باشلادې. همالر مۉݩا حیران غالدې.