۲‑لنجي قصه

خۉدای انسانې یاراتدې

۴خۉدایېمېز ارباب آسمانې و یري یاراداندا بوْلېپ اؤتان واقعلار شۉلاردېر : 

خۉدایېمېز ارباب یري و آسمانې یاراداندا، ۵‏یر یۆزينده هيچ گؤک اوْت-درخت یوْقتې. گؤک اوْت هم گؤگارمأنتي، چۆنکي خۉدایېمېز ارباب یره جالا یاغدېرمانتې و یري اکمک اۆچين هيچ کيمي یاراتمانتې، ۶اما یريݩ آستېننان چېقان سۉو همه غۉرې یري دوْیۉردې. ۷خۉدایېمېز ارباب توْپېردان آدم* یارادېپ، اوْنېݩ بۉرنېنا یاشار یاناق دميني اۆفلادي. شؤديپ، آدما جان گيردي.

۸خۉدایېمېز ارباب گۆندوْغاردا یرلاشان عدنده* بير باغ غوْرشاپ، اؤز یارادان آدمې شوْل یرده غوْیدې. ۹خۉدایېمېز ارباب اوْل یرده شيرين، تۆرلي-تۆرلي اوْوادان میوالي درختلارې یاراتدې. باغېݩ اوْرتاراسېندا ايکي سانې درخت :  یاشایېش درختې هم یاغشېنې-یامانې تانېیوْن درختې بارتې.

۱۰عدن باغېنې سۉولایوْن دریا عدنيݩ ايچيننن آقېپ اؤتيپ، باریوْن باغېݩ تؤرت دریا بؤلينیوْر. ۱۱‏بيرينجي دریانېݩ آدې فیشوْندېر؛ اوْل دریا آلتېنا بای بوْلان همه خاوېلا یۉردينيݩ ايچيننن آقېپ اؤتیوْر. ۱۲اوْل یرده صاف آلتېن، قيمتبها عطر، هم عقيق داشلار بار. ۱۳ايکينجي دریانېݩ آدې گيخوْندېر. اوْل همه قۉش یۉردينيݩ ايچيننن آقېپ اؤتیوْر. ۱۴اۆچۆنجي دریانېݩ آدې تيگردير. اوْل آشۉرېݩ گۆندوْغار طرفېننان آقېپ اؤتیوْر. تؤردينجي بوْلسا فرات دریاسېدېر.

۱۵عدن باغېندا دهقانلېق ادار یاناق و اوْݩا باقار یاناق، خۉدایېمېز ارباب آدمې اوْل باغدا یرلاشديردي. ۱۶خۉدایېمېز ارباب آدما شۉرقم امر بردي :  ”سن باغداقې حالان درختلارېݩ میواسيننن آرقایېن ايیيپ بيلارسيݩ. ۱۷اما یاغشېنې-یامانې تانېیوْن درختېنېݩ میواسيننن ايیمه، چۆنکي شوْننان ايیان گۆنيݩ سن حکماً اؤلارسيݩ“.

۱۸خۉدایېمېز ارباب :  ”آدما یکاليک یاغشې دأل، اوْݩېݩ اؤزينه لایق کمکچي یارادایېن“ ديیدي.

۱۹خۉدایېمېز ارباب همه یردأکي حیوانلارې، آسمانداقې غۉشلارې توْپېردان یاراتدې و آدمېݩ اوْلارې آت غوْیمالېغېنې گؤرمک اۆچين، اوْلارې اوْنېݩ یانېنا گتيردي. آدم همه جانلې-جاندارلارا نأمه آت غوْیان بوْلسا، شوْل-هم اوْلارېݩ آدې بوْلدې. ۲۰شۉنېݩ اۆچين، آدم همه ماللارا، آسمانداقې غۉشلارا، همه وحشي حیوانلارا آت غوْیدې. اما آدمېݩ اؤزينه لایق کمکچي تاپېلمادې.

۲۱خۉدایېمېز ارباب آدمې آغېر اۉخا گيداردي؛ آدم اۉخۉداقا، ارباب اوْنېݩ بير غاپېرغاسېنې آلېپ، بوْش غالان یريني گؤش بيلان دوْلدې. ۲۲خۉدایېمېز ارباب آدمېݩ بدنيننن آلان شوْل غاپېرغاسېننان عیال یاراتدې و اوْنې آدمېݩ یانېنا گتيردي. ۲۳آدم اوْنې گؤريپ :  ”مانا، سۆݩکي اؤز سۆݩکيمنن، تني اؤز تنيمنندير؛ اوْنېݩ آدې عیال بوْلار، چۆنکي اوْل ارکاکدن* آلېناندېر“ ديیدي. ۲۴شوْل سببدن هم ارکاک آتا-اناسيني تاشلاپ، عیالې بيلان بيريگیوْر و اوْلارېݩ ايکيسي بير تن بوْلیوْر.

۲۵آدم-هم، اوْنېݩ عیالې-هم یالاݩاچتېلار، اوْلار اۉیالمانېنې بيلمیوْرتېلار.