۲۰-نجې قصه

عيسی مسيح خۉدایېݩ یوْلې اۆچين تبليغ اتدي

۲۵بير تۉرات کتابېݩ استادې عيسانې سېناماق اۆچين، یريننن تۉرېپ :  ”استاد! هميشاليک یاشامانېنې ميراث آلماق اۆچين من نأمه اتمالي؟“ ديیيپ سوْرادې. ۲۶عيسی اوْنېݩ اؤزينه سوْراق بيلان یۆزلانيپ :  ”تۉرات کتابدا نأمه یازېلېپدېر؟ سن مۉݩا نأهيلي دۆشينیوْرسېݩ؟“ ديیدي. ۲۷*اوْل آدم :  ”خۉدایېݩ اربابې همه یۆراگيݩ، همه گۆیجيݩ و فکريݩ بيلان جان-تننن یاغشې گؤر“. شۉرقم هم :  ”همسایاݩې اؤزيݩي یاغشې گؤريشيݩ یانې یاغشې گؤر“ ديیدي. ۲۸عيسی اوْݩا :  ”دوْغرې جواب برديݩ، سن هم شۉرقم ات، شوْندا یاشارسېݩ“ ديیدي. ۲۹اما اوْل اؤزيني یاغشې انسان گؤرکازجک بوْلېپ، عيسادان :  ”منيݩ همسایام کيم بوْلیوْر؟“ ديیيپ سوْرادې. ۳۰عيسی اوْݩا شۉرقم جواب بردي :  ”بير آدم اۉرشليمنن اَریحا شهره باریوْرقا، اوْغرۉلارېݩ الينه دۆشیوْر. اوْلار اوْنېݩ کؤیناکلريني چېقارېپ آلیوْرلار، اؤزي-هم اۉرېپ، چالاجاݩ حالتدا تاشلاپ گيدیوْرلار. ۳۱بير کاهن شوْل یوْلدان اؤتيپ باریوْرقا، اوْل آدمې گؤريپ، یوْلېݩ اوْل طرفې بيلان اؤتيپ گيدیوْر. ۳۲اوْننان سوْݩ لاويلې بير آدم-هم شوْل یره گلان وقتې اوْنې گؤريپ، یوْلېݩ بؤیلاکي طرفې بيلان اؤتيپ گيدیوْر. ۳۳شوْل یوْلدان اؤتيپ باریوْن بير سامرالې بوْلسا، بۉ آدمې گؤريپ، اوْݩا یۆراگي آوېیوْر. ۳۴اوْنېݩ یانېنا بارېپ، زیتۉن یاغې بيلان شراب غۉیېپ، یارالارېنې سارایوْر. اوْننان سوْݩ اوْل آدمې اؤز اشاگينه منديريپ، بير مسافرخانا گتيريپ، اوْݩا غاراشېق ادیوْر. ۳۵شوْل گۆنيݩ ارتاسي مسافرخانانېݩ ايیاسينه ايکي کۆمۆش تݩݩه چېقارېپ بريپ :  ’مۉݩا یاغشېجا غاراشېق اديݩ. سۆشيک مصرف اتسأݩ، اېزېما گلیوْرقام برارين‘ ديییوْر. ۳۶سنيݩ فکريݩچأ، بۉ اۆچ آدمېݩ هایسېسې اوْغرۉلارېݩ الينه دۆشان آدمېݩ همسایاسې بوْلیوْر؟“ ۳۷تۉرات کتابېݩ استادې :  ”اوْݩا رحم ادان آدم“ ديیيپ جواب بردي. عيسی هم اوْݩا :  ”بار، سن-هم شوْنېݩ یانې ات“ ديیدي.۱۱ عيسی سؤزيني دوام اتدي :  ”بير آدمېݩ ايکي اوْغلې بار اکان. ۱۲کيژژيک اوْغلې آتاسېنا :  ’آتا، مال-ملکدن ماݩا یتیوْن پایېمې بر‘ ديییوْر. آتاسې هم بایلېغېنې اوْغۉللارېنېݩ آراسېندا پایلاپ بریوْر. ۱۳بيرنأچه گۆننن سوْݩ کيژژيک اوْغلې یتان ميراثېنې ساتېپ، بير اۉزاق یۉرده گيدیوْر. اوْل یرده شادې-خرملېقدا یاشاپ، مال-ملکيني شمالا سوْوۉریوْر. ۱۴بار زادېنې سوْواننان سوْݩ، یاݩقې یۉرده غاتې آچلېق گليپ، اوْل خوارلېق چکمأنه باشلایوْر. ۱۵شۉنېݩ اۆچين، اوْل گيديپ، شوْل یۉرديݩ بير یاشایوْن آدمېنا گۆنليکچي دۉریوْر. اوْل هم اوْنې اؤز دوْݩۉزلارېنې باقمانا ايبریوْر. ۱۶اوْغلانېݩ دوْݩۉزلارېݩ ايییوْن ايیيملري بيلان غارنېنې دوْیراسې گلیوْرتې، اما اوْݩا هيچ کيم هيچ زات برمیوْرتې. ۱۷اوْل آخر سوْݩ عقلې یرينه گليپ، اؤزينه شۉرقم ديییوْر :  ’آتامېݩ کأن خدمتکأرلري بار، اوْلارېݩ هماسينيݩ هم دوْییوْنچا ايیمأنه نانلارې بار. من بوْلسا بۉ یرده آچلېقدان اؤلجک بوْلیوْرېن! ۱۸یاغشېسې، آتامېݩ یانېنا بارېپ، اوْݩا :  ”آتا، من خۉدایا-هم ساݩا-هم گناه اتديم. ۱۹من ايندي سنيݩ اوْغلېݩ ديیيلمأنه-هم مناسب دأل. مني اؤز خدمتکأرلريݩنن بيري یانې قبۉل ات ديیایين“‘. ۲۰یيگيت آتاسېنېݩ یانېنا پس گيدیوْر.

اوْغلې کؤپ اۉزاقدا پيلأن، آتاسې اوْنې گؤریوْر. اوْݩا یۆراگي آوېیوْر، چاپالاپ بارېپ اوْغلېنېݩ بوْینېننان غۉجاقلاپ، اوْنې اوْغشایوْر. ۲۱اوْغلې اوْݩا :  ’آتا، من خۉدایا-هم ساݩا-هم گناه اتديم. من ايندي سنيݩ اوْغلېݩ ديیيلمأنه-هم مناسب دأل‘ ديییوْر. ۲۲اما آتاسې خدمتکأرلرينه بۉیرېق بريپ :  ’درراو ايݩ یاغشې دوْنې گتيريݩ-هم، اوْݩا گیديريݩ. اللرينه یۆزۆک داقېݩ، آیاقلارېنا کؤوۆش گیديريݩ. ۲۳باغا باقېلان هؤجاگي گتيريپ، داماغېنې چالېݩ، ايیيپ خوْش بوْلالېݩ! ۲۴سببي بۉ اوْغلېم اؤلۆتي، ايندي ديرالدي؛ اوْل یيتيپتي، ايندي تاپېلدې‘ ديییوْر. شؤديپ، اوْلار جشن تۉتمانا باشلایوْرلار.

۲۵شوْل وقت اوْنېݩ کتته اوْغلې اکين میدانېندا اکان. اوْل اۆیه غوْلایلاندا، آیدېم-ساز بيلان اوْیۉن-گۆلکي سسلريني اشيدیوْر. ۲۶اوْل خدمتکأرلريݩ بيريني یانېنا چاغېرېپ، مۉنېݩ سببيني سوْرایوْر. ۲۷اوْل هم اوْݩا :  ’اينيݩ پس گلدي. آتاݩ اوْنېݩ ساغ-امان اېزېنا پس گلاني اۆچين، باغا باقېلان هؤجاگيݩ داماغېنې چالدې‘ ديییوْر. ۲۸کتته اوْغلې قهرلانېپ، ايچاري گيرمک ايسلامیوْر. شوْندا آتاسې داشارې چېقېپ، اوْݩا یالباریوْر. ۲۹اما اوْل آتاسېنا شۉرقم جواب بریوْر :  ’سن یاغشې بيلیوْرسېݩ، من نأچه یېلدېر، سنيݩ اۆچين غۉل یانې ايشلاديم، هيچ حاچان سنيݩ بۉیرېقلارېݩا یوْق ديیماديم. مۉݩا غارامازدان، اؤز دوْستلارېم بيلان ميله تۉتار یانې، سن ماݩا هيچ حاچان بير گچي-هم برماديݩ. ۳۰اما همه بایلېغېݩې لوْلۉلارا ايیديران بۉ اوْغلېݩ گلانده، سن اوْنېݩ اۆچين باغا باقېلان هؤجاگيݩ داماغېنې چالدېݩ‘. ۳۱آتاسې اوْݩا :  ’اوْغلېم، سن هميشه منيݩ یانېمداسېݩ، منيݩ بار زادېم سنيݩکيدير. ۳۲بۉ گۆن بوْلسا طوْی اديپ، خوْش بوْلماق گراک، سببي سنيݩ اينيݩ اؤلۆتي، ايندي ديرالدي؛ اوْل یيتيپتي، ايندي تاپېلدې‘ ديیيپ جواب بریوْر“.