۲۴‑لنجي قصه

عيسی مسيح چېن کتتاليگي نأماده ديیيپ تعليم بردي

۲۰سوْݩ زبادایيݩ اوْغۉللارېنېݩ اناسي اؤز اوْغۉللارې بيلان عيسانېݩ یانېنا گلدي. اوْل عيسادان بير زاتلار ديلامک اۆچين دېزېنا چؤکيپ، تعظیم اتدي. ۲۱عيسی عیالدان :  ”نأمه ايسلایوْرسېݩ؟“ ديیيپ سوْرادې. عیال عيسی غاراپ :  ”اؤز شالېغېݩدا منيݩ بير اوْغلېمېݩ سنيݩ ساغېݩدا، بۆیلاکيسينيݩ بوْلسا چپيݩده اوْتۉرمانېنې امر ات“ ديیدي. ۲۲اما عيسی :  ”سيز نأمه ديییوْنلېغېݩېزې بيلمیوْرسېݩېز. سيز منيݩ ايچجک حسرت کأسأمنن ايچيپ بيلیوْرسېݩېزمې؟“ ديیدي. اوْلار عيسی :  ”هاوا، ايچيپ بيلاريس!“ ديیيپ جواب برديلر. ۲۳عيسی اوْلارا :  ”سيز منيݩ ايچجک کأسأمنن ايچارسيݩيز*، اما سيزه ساغېمدا یا چپيمده اوْتۉرمانا اجازه برمک منيݩ اليمده دأل. بۉ جایلارې آتام کيملر اۆچين تیارلان بوْلسا، شوْلار اۆچيندير“ ديیدي. ۲۴بۆیلاکي اوْن رسۉل مۉنې اشيديپ، یاݩقې ايکي دوْغانا قهرې گلديلر. ۲۵عيسی اوْلارې یانېنا چاغېرېپ :  ”اؤزيݩيز بيلیوْرسېݩېز، بی‌گانه ملتلريݩ کتتالري آقالېق ادیوْرلار ، وظيفاسي کتته بوْلانلار-هم اوْلارا حکمدارلېق ادیوْرلار. ۲۶سيزيݩ آراݩېزدا بۉرقم بوْلماسېن. آراݩېزدا کيم کتته بوْلماق ايسلایوْن بوْلسا، بۆیلاکيلريݩ خدمتکأري بوْلسېن. ۲۷کيم بيرينجي بوْلماق ايسلایوْن بوْلسا، همأݩيزيݩ غۉلې بوْلسېن. ۲۸انسان اوْغلې هم اؤزينه خدمت اديلمک اۆچين دأل-هم، ترسينه، باشغالارا خدمت اتمک اۆچين، کؤپلريݩ اۉرېندا جانېنې قربان اديپ، اوْلارې گناسېننان آزاد اتمک اۆچين گلدي“ ديیدي.