۳‑لنجي قصه

بيرينجي گناسې و جزاسې

۱خۉدایېمېز ارباب طرفېننان یارادېلان حیوانلارېنېݩ آراسېندا ايݩ هۉشیار-مکر یېلانتې. یېلان عیالدان :  ”دوْغرۉدان-هم، خۉدای سيزه باغداقې درختلارېݩ میواسيننن هيچ بيريننن ايیمأݩ ديیديمي؟“ ديیيپ سوْرادې. ۲عیال یېلانا شۉرقم جواب بردي :  ”باغداقې درختلارېݩ میوالريننن ايیمأنه اختیارېمېز بار. ۳اما خۉدای :  ’سيز باغېݩ اوْرتاسېنداقې درختېݩ میواسيننن ايیمالي دألسيݩيز، اوْݩا اليݩيزي دگيرمالي دألسيݩيز، بوْلماسا اؤلارسيݩيز‘ ديیدي“. ۴یېلان عیالا شۉرقم ديیدي :  ”یوْق، یوْق! اؤلمارسيݩيز. ۵شوْل درختېݩ میواسيننن دادان گۆنيݩيز، خۉدای سيزيݩ گؤزيݩيزيݩ آچېلجاقلېغېنې و عیني خۉدای یانې بوْلجاقلېغېݩېزې هم یاغشېنې-یامانې تانېجاقلېغېݩېزې بيلیوْر“. ۶عیال بۉ درختېݩ میواسينيݩ ايیمکليک اۆچين یاغشېلېغېنې، گؤزه یاقېملېلېغېنې و اوْنېݩ عقل-هۉش بریوْنلېغېنې گؤريپ، اوْننان آلېپ ايیدي. یانېنداقې آدمسېنا-هم بردي، اوْل هم ايیدي. ۷اوْلارېݩ گؤزلري آچېلدې و اؤزلرينيݩ یالاݩاچلېقلارېنې بيلديلر. اوْلار انجير درختېنېݩ یاپراقلارېنې بيري-بيرينه بيرلاشديريپ، اؤزلرينه کؤیناک ادينديلر.

۸شوْل گۆن اکيندين، آدم عیالې بيلان باغدا گزمالأپ یؤران خۉدایېمېز اربابېݩ سسيني اشيديپ، باغداقې درختلارېݩ آراسېندا اوْنېݩ حضۉرېننان گيزلانديلر. ۹خۉدایېمېز ارباب آدمې چاغېرېپ :  ”سن نيراده؟“ ديیدي. ۱۰آدم :  ”من باغدا، سنيݩ سسيݩي اشيديپ، قوْرقېپ گيزلانديم، چۆنکي من یالاݩاچتېم“ ديیدي. ۱۱خۉدای اوْننان :  ”یالاݩاچلېغېݩې ساݩا کيم آیتدې؟ ايیمه ديیيپ غاداغان ادان درختېمېݩ میواسيننن ايیديݩمي؟“ ديیيپ سوْرادې. ۱۲آدم :  ”میوأني سنيݩ ماݩا بران عیالېݩ آلېپ بردي. من هم ايیديم“ ديیدي. ۱۳خۉدایېمېز ارباب عیالدان :  ”نأمه اۆچين بۉ ايشي اتديݩ؟“ ديیيپ سوْرادې. عیال :  ”یېلان مني آلدادې. من هم ايیديم“ ديیدي.

۱۴خۉدایېمېز ارباب یېلانا : 

”شۉرقم ادانيݩ اۆچين،

همه ماللارېݩ و حیوانلارېݩ ايچينده

لعنتلانان سن بوْلارسېݩ.

غارنېݩېݩ اۆستينده سۆیرانيپ گزارسيݩ سن،

عمربوْیې رزقېݩ توْپېردان بوْلسېن.

۱۵سنيݩ بيلان عیالېݩ،

سنيݩ نسليݩ بيلان عیالېݩ نسلينيݩ آراسېنا،

دشمنچېلېق غوْیارېن من.

اوْل سنيݩ کلأݩي ینجار،

سن بوْلسا اوْنېݩ اؤکجاسيننن چاقارسېݩ“ ديیدي.

۱۶خۉدای عیالا شۉرقم ديیدي : 

”گؤوراليليک وقتېݩداقې درديݩي حاص کؤپالدارين،

آغېر عذاب بيلان دنیا گتيرارسيݩ چاغالارېݩې سن،

سن أريݩيݩ عشقېنا محتاج بوْلارسېݩ*،

اما اوْل سنيݩ اۆستيݩنن حکم سۆرار“.

۱۷آدما بوْلسا خۉدای شۉرقم ديیدي : 

”سن عیالېݩېݩ گپينه غۉلاق آسدېݩ،

’ايیمه‘ ديیيپ، غاداغان ادان درختېمېݩ میواسيننن ايیديݩ.

سنيݩ ادان ايشيݩ سببلي، یريݩ توْپراغې لعنتلاندي.

سن توْپېردان عمربوْیې غېنچېلېق بيلان رزقېݩې اله گتيرارسيݩ.

۱۸توْپېر ساݩا تيکان بيلان یانداق اؤنديريپ برار.

سن میدان اوْتلارېنې ايیارسيݩ.

۱۹سن توْپېردان آلېنانسېݩ و پس توْپرا دؤنيݩچأݩ،

ايیجک نانېݩې اله گتيرجک بوْلېپ ماݩلای دريݩي دؤکيپ نان ايیارسيݩ.

چۆنکي توْپېرسېݩ سن و ینه-هم توْپرا دؤنارسيݩ“.

۲۰آدم عیالېنا حۉ انه* ديیيپ آت غوْیدې، سببي حۉ انه همه یاشایوْن انسانلارېݩ اناسي بوْلدې. ۲۱خۉدایېمېز ارباب آدم بيلان اوْنېݩ عیالېنا دريدن کؤیناکلر تيکيپ، اوْلارا گیينديردي.

۲۲خۉدایېمېز ارباب :  ”مانا، آدم یاغشېنې-یامانې تانېپ، بيزلره مݩزادي. اوْلار ايندي یاشایېش درختېنا ال اۉزادېپ، اوْنېݩ میواسيننن-هم ايیيپ، هميشاليک یاشاماسېنلار“ ديیدي. ۲۳شوْݩا وره اؤز آلېنان توْپرېنې دهقانلېق ادار یانې یانې، خۉدایېمېز ارباب آدمې عدن باغېننان چېقاردې. ۲۴آدمې باغدان قوْواننان سوْݩ، اوْل یاشایېش درختېنا باریوْن یوْلې غوْرېماق اۆچين، باغېݩ گۆندوْغارېندا پایرالېق ادان کرۉپ فرشتالر* و آیلانېپ دۉران اوْتلې غېلېجې غوْیدې.