۵‑لنجي قصه

خۉدایېݩ ابراهیما بریوْن وعداسي

۳۰سارای اولادې بوْلمیوْرتې؛ اوْنېݩ اولادې یوْقتې. ۳۱ترا اوْغلې ابرامې، آختېغې حارانېݩ اوْغلې لۉطې، کلني بوْلان ابرامېݩ عیالې سارایې اؤز یانېنا آلېپ، کنعان یره گيتمک اۆچين بابېللېلارېݩ اۉر شهريننن چېقېپ غایتدې. اوْلار حارانا گليپ، شوْل یرده مسکن تۉتدېلار. ۳۲ترا ايکي یۆز بأش (۲۰۵) یاشېندا حاران یۉرتده دنیادان اؤتدي.

ارباب ابرامې سایلایوْر

۱ ارباب ابراما شۉرقم ديیدي :  ”اؤز یۉرديݩي، قوملارېݩې و آتاݩېݩ اۆیيني تاشلا-هم، منيݩ ساݩا گؤرکازجک یۉرديمه گيت.

۲سننن کتته مردم یارادېپ،

من سني یالقارېن،

سنيݩ آدېݩې کتالدارين،

باشغالار سن آرقالې یالقانارلار.

۳سني یالقانې یالقارېن،

سني لعنتلأني-هم لعنتلأرين؛

یر یۆزيندأکي همه مردملر

سن آرقالې پاتا آلارلار“.

۴ ابرام اربابېݩ آیدېشې یانې یوْلا دۆشدي. لۉط هم اوْنېݩ بيلان بيله گيتدي. حاراننان چېقېپ غایداندا، ابرام یتميش بأش (۷۵) یاشېنداتې. ۵اوْل عیالې سارایې، دوْغانېنېݩ اوْغلې لۉطې هم حاران یۉرتدأکي همه مال-ملکيني و غۉللارېنې آلېپ، کنعان یۉردينه طرف یوْلا دۆشدي. اوْلار کنعانا گلديلر. ۶ابرام کنعان یۉرديݩ ايچي بيلان شکاميݩ غوْلایېنداقې موْرادأکي بلۉط درختېنا چنلي گيتدي. اوْل زمانلاردا کنعان مردملر شوْل یرده یاشایوْرتېلار.

۷ارباب ابراما گؤرينيپ :  ”من شۉ یۉردي سنيݩ نسليݩه برجک“ ديیدي. ابرام اوْل یرده اؤزينه گؤرينان اربابا قربانلېق یريني غوْرشادې. ۸سوْݩ اوْل یردن بیت‌ئیليݩ گۆندوْغارېنداقې داغلېغا طرف گيتدي. اوْل گۆنباتارداقې بیت‌ئیل و گۆندوْغارداقې عای شهرلرينيݩ آراسېندا اؤز خیماسېنې ديکدي. ابرام اوْل یرده اربابا قربانلېق یريني غوْرشاپ، اربابا عبادت اتدي. ۹سوْݩ اوْل بير یردن باشغا یره گؤچيپ-غوْنېپ، نِگِب چؤلينه طرف یوْلېنې دوام اتدي.


۱شۉ واقعلاردان سوْݩ ابراما گؤرنۆش آرقالې اربابېݩ سؤزي عیان بوْلدې. ارباب اوْݩا شۉ سؤزلري آیتدې :  ”ابرام، قوْرقما! من سنيݩ سپريݩديرين. سنيݩ سېلاغېݩ کأن کتته بوْلار“. ۲ابرام :  ”ای، حکمروان ارباب، سن ماݩا نأمه برجک؟ منيݩ حالا-هم فرزنديم یوْق. منيݩ ميراثېم دمشقلې الیعازَره غالار. ۳سن ماݩا فرزند برمأننن سوْݩ، فاميلېمداقې غۉلېم ماݩا ميراثدار بوْلار“ ديیدي. ۴ابراما اربابېݩ شۉ سؤزي عیان بوْلدې :  ”اوْل سنيݩ ميراثدارېݩ بوْلماز، اؤز بيليݩنن اؤنجک سنيݩ ميراثدارېݩ بوْلار“. ۵سوْݩ ارباب ابرامې داشارا چېقارېپ :  ”آسمانا گؤزلأݩ. سن شوْل گؤرينیوْن یېلدېزلارې ساناپ بيلسأݩ، سانا. سنيݩ شوْنچا-هم نسليݩ بوْلار“ ديیدي. ۶ابرام اربابا ايمان گتيردي و ارباب اوْنې صادق انسان حسابلادې.