۹-نجې قصه

قربانلېقلارېݩ قانۉنلارې

۱ ارباب مۉسی شۉرقم ديیدي :  ۲‏”اسرائیل مردمينه آیت :  ’هرکيم من اربابېݩ سيزه بران بۉیرېقلارېمې بيلمأن برجای اتمأن گناه اتسه، ۳شۉرقم-هم کلاسينه یاغ غۉیېلېپ سایلانان کاهنېݩ اؤزي گناه ايش اديپ، اسرائیل مردمي گناه سوْقسا، اوْندا اوْل گناسې اۆچين عیبسېز بير ارکاک هؤجاگي سوْیېپ، اوْنې اربابا گناه قربانلېغې حکمينده هؤدۆر اتسين. ۴هؤجاگي اربابا یۆز تۉتېلیوْن خیمانېݩ آغزېنا، اربابېݩ حضۉرېنا گتيرسين و اليني هؤجاگيݩ کلاسينه غوْیېپ، اربابېݩ حضۉرېندا اوْنېݩ داماغېنې چالسېن. ۵اوْننان سوْݩ کلاسينه یاغ غۉیېلېپ سایلانان کاهن هؤجاگيݩ غانېننان بيرآزراغېنې آلېپ، اوْنې اربابا یۆز تۉتېلیوْن خیما گتيرسين. ۶کاهن غانا بارماغېنې باتېرېپ، اربابېݩ حضۉرېنا – ايݩ مقدس اتاغېݩ پرداسينيݩ اؤݩينه غانې یتدي ساپار سپالاسين. ۷سوْݩ کاهن اربابا یۆز تۉتېلیوْن خیماداقې، اربابېݩ حضۉرېنداقې یاقېملې اېسلې تۆتاتگي یاقېلیوْن قربانلېق یرينيݩ تؤرت بۉرچېنا بیرآز غان چالسېن. هؤجاگيݩ غالان غانېنې بوْلسا اربابا یۆز تۉتېلیوْن خیمانېݩ آغزېنداقې یاقما قربانلېق یرينيݩ دۆیبينه دؤکسين. ۸‏–۹کاهن گناه قربانلېق هؤجاگيݩ بار ايچ‌یاغلارېنې، غارېن ايچاگالرينيݩ داشېنداقې یاغلارېنې، بيلدأکي ايکي بؤوراگي داشېنېݩ یاغې بيلان و باغرېݩ یۆزيندأکي یاغ پرداسيني بؤوراکلر بيلان بيله آلسېن. ۱۰کاهن بۉ مالېݩ یاغېنې-هم عیني دېنچلېق قربانلېغې اۆچين سوْیېلان اؤکۆزيݩ یاغلارېنېݩ آلېنېشې یانې آلېپ، اوْلارې یاقما قربانلېق یرينده یاقسېن. ۱۱‏–۱۲اما کاهن هؤجاگيݩ دريسيني، بار گؤشيني، کله-باشېنې، غارېن-ايچاگالريني بيلان، هؤجاگيݩ فقط یاغېننان باشغا بار زادېنې خیمالارېݩ داشېنداقې بير حلال یره، کۆل اۆیشمگينيݩ اۆستينه چېقاردېپ یاقدېرسېن.

۱۳‏–۱۴اگر همه اسرائیل مردمي اؤز خۉدایې اربابېݩ بران بۉیرېقلارېنې بيلمأن برجای اتمأن گناه اتسه، بۉ گناه ايش هم مردمنن گيزلأپ، اوْلارېݩ ادان گنالارېنېݩ اۆستي آچېلان بادېنا، جماعت گناه قربانلېغې حکمينده بير ارکاک هؤجاگي اربابا یۆز تۉتېلیوْن خیمانېݩ اؤݩينه گتيرسين. ۱۵مردميݩ یاشۉلۉلارې اربابېݩ حضۉرېندا اللريني هؤجاگيݩ کلاسينه غوْیېپ، شوْل یرده اوْنېݩ داماغې چالېنسېن. ۱۶کلاسينه یاغ غۉیېلېپ سایلانان کاهن هؤجاگيݩ غانېننان بيرآزراغېنې آلېپ، اوْنې اربابا یۆز تۉتېلیوْن خیما گتيرسين ۱۷اوْننان سوْݩ کاهن بارماغېنې غانا باتېرېپ، اوْنې یتدي ساپار اربابېݩ حضۉرېنا – ايݩ مقدس اتاغېݩ اؤݩينه سپالاسين. ۱۸سوْݩ کاهن اربابا یۆز تۉتېلیوْن خیمادا اربابېݩ حضۉرېنداقې قربانلېق یرينيݩ تؤرت بۉرچېنا بیرآز غان چالسېن. غالان غانې بوْلسا اربابا یۆز تۉتېلیوْن خیمانېݩ آغزېنداقې یاقما قربانلېق یرينيݩ دۆیبينه دؤکسين. ۱۹کاهن هؤجاگيݩ همه یاغېنې آلېپ، اوْنې قربانلېق یرينده یاقسېن. ۲۰کاهن گناه قربانلېغې اۆچين بريلان هؤجاک بيلان نأمه ادان بوْلسا، بۉ هؤجاک بيلان هم شۉرقم اتسين. شؤديپ، مردمي گناسېننان پأکلأر و خۉدای مردميݩ گناسېنې اؤتار. ۲۱سوْݩ کاهن هؤجاگي خیمالارېݩ داشېنا چېقاردېپ، اوْنې-هم بيرينجي هؤجاگي یاقدېرېشې یانې اديپ یاقدېرسېن. بۉ مردميݩ گناه قربانلېغېدېر.

۲۲‏–۲۳اگر کتتالردن بيري اؤز خۉدایې اربابېݩ بران بۉیرېقلارېنې بيلمأن برجای اتمأن گناه اتسه، اوْل گناسېنې بيلان بادېنا، قربانلېق حکمينده عیبسېز بير ارکاک گچيني گتيرسين. ۲۴اوْل گچينيݩ کلاسينه اليني غوْیېپ، یاقما قربانلېق مالېنېݩ سوْیېلیوْن یرينده، اربابېݩ حضۉرېندا اوْنېݩ داماغېنې چالسېن. بۉ گناه قربانلېغېدېر. ۲۵کاهن بوْلسا حیوانېݩ داماق غانېنا بارماغېنې باتېرېپ، اوْنې یاقما قربانلېق یرينيݩ تؤرت بۉرچېنا چالسېن. غالان غانې بوْلسا یاقما قربانلېق یرينيݩ دۆیبينه دؤکسين. ۲۶گچينيݩ بار یاغېنې کاهن عیني دېنچلېق قربانلېغېنېݩقې یانې اديپ، قربانلېق یرينده یاقسېن. شؤديپ، شوْنېݩ اۆچين گنالېنې گناسېننان پأکلأر و خۉدای اوْنېݩ گناسېنې اؤتار.

۲۷‏–۲۸اگر مردمنن بيري اربابېݩ بران بۉیرېقلارېنې بيلمأن برجای اتمأن گناه اتسه، اوْل ادان گناسېنې بيلان بادېنا، بير عیبسېز اۉرقاچې گچيني قربانلېق برسين. ۲۹اوْل اليني حیوانېݩ کلاسينه غوْیېپ، یاقما قربانلېق مالېنېݩ سوْیېلیوْن یرينده، اربابېݩ حضۉرېندا اوْنېݩ داماغېنې چالسېن. ۳۰کاهن اوْنېݩ غانېنا بارماغېنې باتېرېپ، اوْل اوْنې یاقما قربانلېق یرينيݩ تؤرت بۉرچېنا چالسېن. غالان غانې بوْلسا قربانلېق یريݩ دۆیبينه دؤکسين. ۳۱عیني دېنچلېق قربانلېغېنېݩ بار یاغېنې آلېشې یانې، کاهن بۉ گچينيݩ هم همه یاغېنې آلسېن. سوْݩ اربابا یاقېملې اېس اۆچين، اوْنې قربانلېق یرينده یاقسېن. شؤديپ، گنالېنې گناسېننان پأکلأر و خۉدای اوْنېݩ گناسېنې اؤتار.

۳۲اگر گنالې کيشي گناه قربانلېغې اۆچين غۉزې برمکچي بوْلسا، اوْندا اوْل عیبسېز اۉرقاچې غۉزې بوْلسېن. ۳۳مالېݩ ايیاسي اليني غۉزۉنېݩ کلاسينه غوْیېپ، یاقما قربانلېق مالېنېݩ سوْیېلیوْن یرينده، گناه قربانلېغې حکمينده اوْنېݩ داماغېنې چالسېن. ۳۴کاهن بوْلسا، حیوانېݩ داماق غانېنا بارماغېنې باتېرېپ، اوْنې یاقما قربانلېق یرينيݩ تؤرت بۉرچېنا چالسېن. غالان غانې بوْلسا، اوْل قربانلېق یرينيݩ دۆیبينه دؤکسين. ۳۵دېنچلېق قربانلېغې اۆچين سوْیېلیوْن غوْینېݩ بار یاغېنېݩ آلېنېشې یانې، بۉ غۉزۉنېݩ هم همه یاغې آلېنسېن. کاهن اوْنې آلېپ، اربابا اوْت اۆستي بيلان بريلان بۆیلاکي قربانلېقلار بيلان بيله قربانلېق یرينده یاقسېن. شؤديپ، کاهن گنالېنې گناسېننان پأکلأر و خۉدای اوْنېݩ گناسېنې اؤتار.